Voorwaarden

Algemene lesvoorwaarden Muziekschool Bollenstreek                                   versie: juni 2023

Algemeen  
Het lesjaar loopt van 1 september van het kalenderjaar tot 30 juni van het daarop volgende kalenderjaar. Tijdens schoolvakanties van de regio Midden en nationale feestdagen vinden geen lessen plaats.

Inschrijving
I​nschrijving vindt plaats door aanmelding via de website. De ontvangst van de inschrijving wordt per email bevestigd. Bij inschrijven is inschrijfgeld verschuldigd.
Aanmelding voor lessen kan gedurende het gehele lesjaar. Leerlingen tot 18 jaar moeten worden ingeschreven door hun ouders of verzorgers. Door inschrijving verklaart men zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Wijzigingen in de persoonlijke gegevens dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden doorgegeven aan de docent. 

Plaatsing
Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt contact met de leerling danwel hun ouders of verzorger opgenomen over de plaatsing. De lessen vinden plaats op de leslokatie van de muziekschool op in onderling overleg bepaalde dag en tijdstip.
De leerlingen die in het vorige lesjaar lessen hebben gevolgd worden als eerste geplaatst om de continuïteit in hun opleiding te garanderen. De andere inschrijvingen worden op basis van binnenkomst behandeld. Met leerlingen die bij aanvang van het lesjaar niet geplaatst kunnen worden, wordt contact opgenomen: in overleg wordt dan de inschrijving geannuleerd danwel wordt de leerling op een wachtlijst geplaatst. Leerlingen worden vervolgens geplaatst op volgorde van de wachtlijst. Plaatsing van deze leerlingen gebeurt per begin, per 1 januari of per 1 april van het lesjaar.
Na plaatsing is een leerling ingeschreven.
Aan het einde van het lopende lesjaar wordt aan de leerling een nieuw inschrijfformulier aangeboden voor de inschrijving van het volgende lesjaar. Als de leerling zijn lessen wil continueren dan moet het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend bij de docent wordt ingeleverd. Eenmaal als leerling geplaatst, is en blijft het lesgeld verschuldigd tot het moment waarop de leerling niet langer ingeschreven staat.

Uitschrijving
De leerling is aan het eind van het lesjaar – automatisch - uitgeschreven.{Wet Van Dam) Tijdens het lesjaar kan uitsluitend tegen 1 januari of 1 april schriftelijk, per email of via het formulier op de website worden uitgeschreven. Bij uitschrijving per 1 januari dient deze tussen 1 september en 30 november in bezit te zijn van de docent. Bij uitschrijving per 1 april dient deze tussen 1 december en 1 maart in bezit te zijn van de docent.
Bij ontvangst van de uitschrijving na 30 november vindt uitschrijving plaats per 1 april, bij ontvangst van de uitschrijving na 1 april vindt uitschrijving plaats bij einde schooljaar.
De ontvangst van de uitschrijving wordt per email bevestigd. De uitschrijving wordt beschouwd als opzegging van de overeenkomst.

Instrument, Lesmaterialen/leermiddelen
Tenzij anders wordt afgesproken dient de leerling zelf zorg te dragen voor de aanwezigheid van een eigen instrument. De kosten voor lesmaterialen en leermiddelen zijn voor rekening van de leerling.  

Proefles
Nieuwe leerlingen kunnen worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en proefles met de docent. De proefles wordt in rekening gebracht en zal bij definitieve inschrijving worden verrekend.

Lessen en lesduur
De lesdag en lestijd wordt in overleg bij de plaatsing van de leerling bepaald. De lesduur bedraagt 20 of 30 minuten per les, of veelvouden daarvan. Lessen kunnen in de lesvorm “1 keer per 2 weken xx minuten” worden gevolgd. Aanpassing van lesdagen en lestijden is uitsluitend – na schriftelijk verzoek - in overleg en binnen redelijke grenzen mogelijk. De aanpassing kan – tenzij anders is afgesproken - uitsluitend ingaan per begin, per 1 januari of per 1 april van het lesjaar.
De leerling heeft – afhankelijk van de gekozen lesvorm - wekelijks of tweewekelijks– gedurende het lesjaar – les. Het aantal lessen – evenals het te betalen lesgeld - wordt evenredig verminderd bij inschrijving gedurende het lesjaar. Indien een leerling niet op de afgesproken tijd verschijnt danwel aanwezig is, ook na afmelding, vervalt het recht op die les. Bij ziekte van de leerling dient u dit door te geven aan de docent. Bij afwezigheid van de leerling vindt geen restitutie van lesgeld plaats. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan bij langdurige afwezigheid van een leerling (langer dan 4 aaneengesloten weken) op verzoek een individuele regeling getroffen worden betreffende restitutie van lesgeld of inhalen van de lessen.  


Afwezigheid docent
Lessen die als gevolg van onvoorziene omstandigheden en/of andere geldige redenen uitvallen, worden in de regel de eerste twee keer niet vervangen of ingehaald. De docent verplicht zich de continuïteit van de lessen zo veel als mogelijk is te waarborgen.
Als sprake is van uitval van meer dan 2 lessen in een lesjaar, dan wordt in eerste instantie gezocht naar een ander tijdstip waarop de les gegeven kan worden, of een vervangende docent.   

Lesgeldtarief en betaling van de lessen
Het lesgeldtarief voor het betreffende lesjaar wordt vermeld op het inschrijfformulier.
Een wijziging van het lesgeldtarief wordt uiterlijk voor 15 juni van het nieuwe lesjaar bekend gemaakt. Door het plaatsen van de leerling ontstaat de betalingsverplichting voor het lesgeld. Het totaal verschuldigde lesgeld voor het betreffende lesjaar wordt - afhankelijk van de voorkeur van de cursist - in 1 termijn danwel in 3 termijnen gefactureerd. Betaling van de factuur dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Contant betalen is mogelijk. Bij het niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting worden administratiekosten in rekening gebracht. Voor een eerste betalingsherinnering worden geen kosten in rekening gebracht, het factuurbedrag wordt met € 7,50 vermeerderd bij een tweede herinnering en bij een derde betalingsherinnering wordt het factuurbedrag verhoogd met € 22,50. Als betaling van de factuur (eventueel vermeerderd met de verhoging) na betalingsherinnering uitblijft, dan wordt deze ter incasso in handen gegeven van een incassobureau. De eventuele incassokosten komen voor geheel rekening van de ouders, verzorgers of leerling.
Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting wordt het recht voorbehouden de leerling geen verdere lessen te geven tot het moment waarop het - dan – openstaande bedrag (het oorspronkelijke factuurbedrag vermeerderd met verhoging en/of de incassokosten) geheel is voldaan. Deze lessen kunnen uitsluitend in overleg met de docent en uitsluitend voor zover dat mogelijk is in hetzelfde lesjaar worden ingehaald. Restitutie van lesgeld vanwege om deze reden niet gegeven lessen vindt niet plaats. Van het recht om het lesgeld vanwege om deze reden niet gegeven lessen te verrekenen met nog ander verschuldigd (wordend) lesgeld wordt afstand gedaan.  


BTW-heffing voor volwassenen
Voor volwassenen vanaf 21 jaar wordt BTW over het lesgeld berekend. Leerlingen die tijdens het cursusjaar (1 september t/m 30 juni) de leeftijd van 21 jaar bereiken kunnen het lesjaar afmaken zonder doorberekening van BTW over het lesgeld. Wijzigingen van de Wet op de omzetbelasting worden in de lesgeldberekening doorgevoerd.